Płatności/obiady

Opłata za obiady oraz czesne płatna do 15-go każdego miesiąca przelewem na konto:

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO: 14 1050 1562 1000 0090 8058 2258

            (Tytułem: Imię i Nazwisko dziecka, miesiąc)

  1. W przypadku nieobecności dziecka rodzic/opiekun zobowiązany jest powiadomić telefonicznie lub osobiście wychowawcę grupy w przedszkolu lub sekretariat.
  2. Informacja ta powinna być podana najpóźniej do następnego dnia do godziny 10:30
  3. Opłata za wyżywienie podlega odpisom za czas zgłoszonej nieobecności dziecka
    w przedszkolu.
  4. Rozliczenie opłaty nastąpi na koniec miesiąca i zostanie uwzględnione prze naliczeniu opłat na następny miesiąc